Opgaver vi har løst

Opgaver vi har løst

FLORIS Consult har fra konsulentfirmaets start i 2001 arbejdet med analyse- og evalueringsopgaver, projektdesign og -ledelse, procesrådgivning, foredrag og coaching. Indholdet i opgaverne har haft fokus på læring og forandring i organisationer, kompetenceudvikling, motivation og vejledning og skriftlig kommunikation.

Private virksomheder

Udviklingsprojekt ’Kommunikation og kompetencer i servicebranchen’ for Servicebranchens Udviklingsfond. Projektet omfattede informationer, besøg og udviklingsopgaver målrettet ca. 90 rengøringsvirksomheder, organiseret i Dansk Industri. Opgaven er løst i samarbejde med Råd om Undervisning og Uddannelse.
Udviklingsprojekt ’Kommunikation og kompetencer i vaskeribranchen’ for Vaskeribranchens Uddannelsesfond. Projektet omfattede informationer, besøg og udviklingsopgaver målrettet ca. 45 vaskerier, organiseret i Dansk Industri. Opgaven er løst i samarbejde med Råd om Undervisning og Uddannelse.

Udviklingsprojekt BASIS for Transportens Udviklingsfond. Projektet omfattede information, besøg og udviklingsaktiviteter målrettet ca. 900 transport- og logistikvirksomheder, organiseret i ATL/DI. Opgaven er løst i samarbejde med Råd om Undervisning og Uddannelse samt VUS Konsulenterne.

Samarbejde med Peter Plougmann, Plougmann-Copenhagen, om forskellige opgaver.

Analyseopgave for Industriens Uddannelser (IU) om betydning af robotter, hyperfleksibel automation (HFI) og 3D print for virksomheders og kortuddannede medarbejderes fremtidige behov for AMU-kurser. Herunder også notat om service og kurser leveret af robotproducenter i Danmark.

Analyseopgave for efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) om virksomheders bevæggrunde for at efterspørge udbudte AMU-kurser på HAKL’s område og virksomheders oplevede effekter af anvendte AMU-kurser.

Analyse- og udviklingsarbejde i forbindelse med udviklingsprojektet ”Sikker kommunikation i Elite Miljø A/S” i 2009-2012. Projektet havde fokus på skriftlige og visuelle metoder, der fremmer sikker kommunikation i virksomheden mellem ledelse, medarbejdere og kunder. Blandt Elite Miljø`s ca. 2.000 rengøringsmedarbejdere har 65 % anden etnisk baggrund end dansk, og ca. 80 % ingen eller kort uddannelse. Opgaven er løst i samarbejde med Råd om Undervisning og Uddannelse.
Proceskonsulent i udviklingsprojektet ”Transport af viden” 2008-2012. Projektets formål var at inddrage medarbejdernes viden og erfaringer i en dialog om arbejdets udførelse, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling samt kvalitet og forretningsudvikling. Blandt resultater var etablering af mentorkorps, merituddannelse til chauffør for 36 chauffører og jobvisitter efter modellen ’Med kollega og samarbejdspartner på job’.

Proceskonsulent i forbindelse med udviklingsprojekt ’Øvelse gør mester’ i 2006-2007. I projektet blev udviklet og afprøvet et procesredskab med at omsætte arbejdspladsvurderinger til hverdag for 5 sjaks på forskellige typer entrepriser samt udarbejdelse af ’kogebog’ for ledelse og formænd.

Proceskonsulent i forbindelse med udviklingsprojekt “Elektrikere zoomer ind på nedslidning i branchen” i 2010-2013. Projektets formål er at udvikle metoder til involvering af alle 80 ansatte i en proces, hvor der er fokus på nye metoder til medarbejderdreven dialog og billeddokumentation til forebyggelse af psykisk og fysisk nedslidende arbejdsrutiner.

Proceskonsulent i udviklingsprojektet “Virker det og virker vi?”. Projektet handlede om arbejdet med at omsætte arbejdspladsvurderinger til hverdag i sjakket og omfattede håndværkere for hovedentreprenør og fagentreprenører på et byggeri i Ørestaden.
Design og udvikling af pilotprojekt med kompetenceudviklingsforløb for koordinatorer i produktionsgrupper, værksted og kundeservice. Proceskonsulent i samarbejde med Instituttet COOL.
Udarbejdelse af ansøgning om udviklingsprojekt til Forebyggelsesfonden.
Design og udvikling af kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med Instituttet COOL.
Projektdesign og -beskrivelse af projekt for medarbejder- og organisationsudvikling.
Virksomhedsportræt og procesrådgivning.
Virksomhedsportræt og procesrådgivning.
Virksomhedsportræt og procesrådgivning.
Virksomhedsportræt og procesrådgivning.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Personaleseminarer om “Kommunikation og samarbejde i hverdagen”.
Virksomhedsportræt i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.
Virksomhedsportræt i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.
Virksomhedsportræt i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.
Virksomhedsportræt i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.
Virksomhedsportræt i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.
Virksomhedsportræt i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.
Virksomhedsportræt i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.
Virksomhedsportræt og procesrådgivning. Personaleseminarer om “Kommunikation og samarbejde i hverdagen”.
Personaleseminar samt virksomhedsportræt.
Virksomhedsportræt i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.
Proceskonsulent på udviklingsprojekt, “Virksomheder i netværk”.
Sparring og skriftsproglig redigering ved udarbejdelse af virksomhedsplan for Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

Udviklingsarbejde inden for strategisk og systematisk kompetenceudvikling i Københavns Ældrepleje – igennem to udviklingsprojekter over i alt fem år.

Sparring og skriftsproglig redigering ved udarbejdelse af pjece om Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning til medarbejdere og ledelse i Københavns Kommune.

Sparring til strategisk kompetenceudvikling i forbindelse med en udviklingsopgave for HR-enheden, Grønlands Hjemmestyre.

Evaluering af projekt “Mænd i fokus i serviceindustrien”. 

Slutevaluering af projekt ”Styrkelse af integrationsindsatsen i Servicebranchen (SIS)”. 2009.

Offentlige virksomheder

Projekt om social kapital med fokus på værdier, udfordringer og dilemmaer på en multikulturel hospitalsafdeling. Udarbejdelse af inspirationskatalog og planlægning og facilitering af temakonference for 60 ansatte og ledere.

Behovsanalyse blandt brugere og interessenter samt udvikling af ny og moderniseret førerkortprøve til taxichauffører i Region Hovedstaden. Opgaven er løst i samarbejde med Råd om Undervisning og Uddannelse.

Analyse- og udviklingsarbejde i forbindelse med projekt ”Professionel skriftlig afmelding hos Københavns Fængsler”. Projektets formål var, at fængselsbetjentene opnår den fornødne sikkerhed i skriftlige afmeldinger. Projektet omfattede alle fængselsbetjente og ledere i Østfløjen, Afdeling 1. Projektet bestod af en afdækning af udfordringer ved skriftlige afmeldinger, udvikling af brugermanual, udvikling og gennemførelse af workshops i skriftlig afmelding samt opfølgende FVU-screening og tilbud om undervisning, 2013-2014.
Kompetencepraksis og -udvikling ved medarbejderudviklingssamtaler. Fokusgruppeinterviews og seminarer for mellemledere og funktionschefer i de forskellige enheder med ansvar for Rigshospitalets drift- og servicefunktioner.
Projektdesign, projektkoordinering og –sparring, kompetenceportrætter af forskellige hospitalsafdelinger, artikler, konferencer samt rapportering i projekt ”Kompetencer i fremmed land” for udenlandske læger på hospitaler i Region Hovedstaden. Udviklingsprojektets formål var at fastholde og udvikle udenlandske lægers dansksproglige og interkulturelle kompetencer – og især at styrke kommunikation over for patienter, pårørende og kolleger. 2008-2010.
Sparring om tre udvalgte temaer: drøftelse af enhedernes kompetencestrategier, involvering af medarbejdere og jobsamtalen.
Behovsafdækning på organisations- og medarbejderniveau, procesrådgivning, seminar- og konferenceaktiviteter, ekstern formidling og sparring til projektdesign og -gennemførelse i udviklingsprojektet “Fyrtårnet”. “Fyrtårnet” havde fokus på medarbejderudvikling for 8 arbejdspladser, hjemmepleje og plejehjem, og i alt 1125 medarbejdere. 60 % af medarbejderne deltog i eksterne og interne læringsaktiviteter. Forskellige publikationer – fx “Ny viden i hverdagen – Historier om kompetenceudvikling i Københavns ældrepleje”.
Udvikling og gennemførelse af konference for 110 undervisere indenfor Forberedende VoksenUndervisning (FVU) – med fokus på samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.  Projektkoordinering og sparring i forbindelse med udviklingsprogrammet “Læse-, skrive- og regnesvage deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser”. Afholdelse af netværksseminarer, sparring til projektholdere på erhvervsskoler samt afsluttende afrapportering.
Analysearbejde og proceskonsulent på en større opgave om kompetencebeskrivelser af de humanistiske uddannelser. Arbejdet mundede ud i rapporten ’Kompetencelandskabet’.
Kompetenceportræt for tandklinikassistenter på Odontologisk Institut, det Sundhedsvidenskabelige fakultet, i samarbejde med Kompetencecentret, Niels Brock.
Kompetenceportræt for øvelseslaboranter på det Farmaceutiske Fakultet, i samarbejde med Kompetencecentret, Niels Brock.
Analysearbejde og proceskonsulent i udviklingsarbejde om gruppe- og mentorvejledningspraksis på Det Humanistiske Fakultet og Det Teologiske Fakultet. Fokusgruppeinterviews, udarbejdelse af publikationen i samarbejde med prof. Hanne Leth Andersen samt afholdelse af seminarer. 
Underviser i karriere- og kompetenceudvikling
Virksomhedsportrætter, projektkoordinering, seminar- og konferenceaktiviteter og publikationer i udviklingsprojektet “Personaleudvikling i Københavns ældrepleje”, 2001-2003. Projektet havde fokus på uddannelsesplanlægning på arbejdspladsen samt intern og ekstern læring på 2 hjemmeplejeenheder og 2 plejehjem. 70 % af medarbejderne deltog i eksterne og interne læringsaktiviteter. 
Foredrag om kompetenceudvikling på virksomheder.
Sparring og redaktionelt arbejde ved udarbejdelse af to publikationer: ”12 solstrålehistorier fra hverdagen på Vikærgården” og ”Rehabilitering i praksis – sammen sætter vi mål”. 2012/2013.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Procesrådgivning og gennemførelse af kompetenceudviklingsprogram for medarbejderne.
Procesrådgivning og gennemførelse af kompetenceudviklingsprogram for medarbejderne.
Procesrådgivning og gennemførelse af kompetenceudviklingsprogram for medarbejderne.
Procesrådgivning og gennemførelse af kompetenceudviklingsprogram for medarbejderne.
Procesrådgivning og gennemførelse af kompetenceudviklingsprogram for medarbejderne.
Procesrådgivning og gennemførelse af kompetenceudviklingsprogram for medarbejderne.
Procesrådgivning og gennemførelse af kompetenceudviklingsprogram for medarbejderne.
Procesrådgivning og gennemførelse af kompetenceudviklingsprogram for medarbejderne.
Virksomhedsportræt og procesrådgivning om uddannelsesplanlægning.
Procesrådgivning.
Virksomhedsportræt og procesrådgivning.
Virksomhedsportræt og procesrådgivning.
Virksomhedsportræt. i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.
Virksomhedsportræt. i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.
Virksomhedsportræt. i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.

Organisationer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Analyseprojekt, ”Analyse af uddannelsesbehov i mindre og mellemstore virksomheder i relation til FKB 2752 (Arbejdets Organisering)”. Projektets formål har været at undersøge måder at afvikle AMU-uddannelser på, så de bliver mere målrettede og relevante og kan matche uddannelsesbehovene i mindre og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Produkterne herfra er rapporten ”Mindre og mellemstore virksomheder brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering. 2013” samt fire undervisermanualer – ”Systematisk problemløsning for operatører”, ”Omstillingseffektivisering for operatører – SMED”, ”Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere” og ”Anvendelse af 5-S modellen for operatører”. Denne opgave blev løst i samarbejde med Råd om Undervisning og Uddannelse.

Sparring og udarbejdelse af inspirationskatalog til undervisere i forbindelse med ny AMU-uddannelse, ”Den personlige uddannelses- og jobplan” samt udarbejdelse af rapport fra faglærerkursus.
Analyse- og udviklingsopgave: Afdækning af viden og erfaringer blandt brugerne (virksomheder og organisationer). Udvikling af ’Guide til kursusbeskrivelser’ – guide og skabelon til beskrivelse af AMU-kurser.

Analyse- og udviklingsopgave ’AMU som værktøj til at få flygtninge og indvandrere i beskæftigelse’. Afdækning af viden blandt brugere (virksomheder) og inddragelse af udbydere af AMU-kurser i udviklingsarbejdet. Viden, erfaringer og best practice er sammenfattet i en rapport. Der blev i projektet også udarbejdet en kort video fra Bülow Lakrids om samarbejde, udvikling og uddannelse på en multikulturel virksomhed.

Analyse og revision af AMU-kurser inden for området ’Madfremstilling i restaurant, kantine og catering’.
Projektdesign af projektet “Best practice – i opgaver og kompetencer” med fokus på nye og innovative måder at håndtere fremtidens opgaveløsninger, benchmarking og praksisnær kompetenceudvikling for medarbejdere i kommunernes tekniske forvaltninger.
Afdelingsportrætter i forbindelse med udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”, forestået af Niels Brock, CBC.
Forundersøgelse om elektronisk kompetencetjeneste for KAD´s medlemmer samt proceskonsulent i udviklingen af KAD´s vejledningstjeneste.

Virksomhedsportræt i forbindelse med udviklingsprojekt ‘Kompetencecenter Storkøbenhavn’, forestået af Niels Brock, CBC.

Facilitering af paneldebat ved konferencen ’Unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet’, 9.2.2012 i Fællessalen, Christiansborg.

Foredragsrække om karriereplanlægning og kompetenceudvikling.

Foredrag om karriereplanlægning og kompetenceudvikling.
Seminar for tillidsrepræsentanter, FOA, Århus, om læring, forandring og udfordringer i ældreplejen. Opgaven blev løst i samarbejde med Instituttet COOL
Undersøgelse af tilskuds- og støttemuligheder til et projekteret initiativ, “Campingpladsen som socialpædagogisk projekt”.

Uddannelsessteder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Udarbejdelse af ansøgning til projekt ’Flere praktikpladser gennem strategiske partnerskaber’ for fire erhvervsskoler i Region Hovedstaden – TEC, NEXT, KNord og Esnord. Projektet, som omfattede udarbejdelse af ansøgningsmateriale til Region Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler, ReVUS, og afholdelse af workshops gennem processen, resulterede i, at projektet fik den ansøgte støtte.
Proceskonsulent og facilitator ved seminarer for bestyrelse, ledelse og medarbejdere samt udarbejdelse af skriftlige oplæg i forbindelse med udvikling en handlingsplan for Hovedstadens Ordblindeskole.
Organisering og gennemførelse af en konference for ca. 120 undervisere. Konferencen var et led i at implementere fusionen mellem Sygeplejerskeuddannelsens enheder i København N og Herlev.
Virksomhedsportrætter, projektkoordinering, procesrådgivning til virksomheder, seminar- og konferenceaktiviteter samt publikation og andre formidlingsaktiviteter i udviklingsprojektet “Morgendagens praksis – et kompetenceudviklingsprojekt for 14 mindre og mellemstore virksomheder”. FLORIS Consult samarbejdede med GØBEL Consult om opgaveløsningen.

Projektdesign, virksomhedsportrætter, evalueringsopgave, konceptoplæg og sparring i udviklingsprojektet “Kompetencecenter Storkøbenhavn”. Projektet omfatter medarbejdere og ledelse på virksomheder i det storkøbenhavnske område. Projektet var udvalgt af Undervisningsministeriet som 1 af 15 uddannelsessteder i Danmark til at udvikle dialog og samarbejde med mindre og mellemstore virksomheder og deres medarbejdere om kompetenceudvikling. Undervisningsministeriets udviklingsprogram blev gennemført under temaet “Kompetencecentre i lærende regioner”.

FLORIS Consult og Niels Brock, CBC, videreførte samarbejdet i form af et partnerskab om virksomhedsportrætter.

Udvikling og gennemførelse af et 1-årigt ledelsesudviklingsforløb, “Kunsten at udvikle VUC – og sig selv”. Forløbet blev gennemført for forstandere og ledelsesansvarlige i 7 amter. Udviklingsforløbet blev afsluttet med en evaluering, en rapport og en Pixi-bog.
Sparring og rådgivning til design af udviklingsprojektet, “Veje videre – et uddannelsesprojekt for unge ordblinde”.

Seminar- og konferenceaktivitet, afdækning af vejledningspraksis og perspektiver for daghøjskolerne, udarbejdelse af casekatalog og sparring omkring fremtidens daghøjskolevejledning i udviklingsprojektet “Vejledning og folkeoplysning”. 

Design og gennemførelse af udviklingsforløb med to kursusmoduler, refleksionsguides samt sparring i udviklingsprojektet “Realkompetencevejledere i tredje sektor”.

Oplæg og proces til pedeller, køkken- og rengøringspersonale på højskoler om “Kunsten i at tage nye opgaver og initiativer på sig – og bibeholde respekten for fagligheden og undgå stress”.

Kortlægning af fælles viden fra højskoler og pædagogiske uddannelser samt udviklingsarbejde i forbindelse med projekt “Øget rekruttering til de pædagogiske uddannelser”.
Sparring i processen med at udarbejde hæftet ”Nye stier i uddannelseslandskabet – uddannelse uden om den slagne vej”. Hæftet indeholder eksempler på god praksis for uddannelsessamarbejde mellem højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler og det formelle uddannelsessystem. Det er blevet til på baggrund af erfaringer fra ’3×3’ projekterne, der blev gennemført fra 2007 til 2010.

Evaluering af forsøg med nedsættelse af mindstealderen på ungdomshøjskoler, ”16 år – og på ungdomshøjskole”. Evalueringen resulterede i en justering af lovgivningen.

Oplæg og proces til netværksforum for virksomheder, organisationer og myndigheder om “Vidensøkonomien og konsulentens roller og kompetencer”.
Oplæg og proces til ledelse og medarbejdere om “Teamarbejde – fordele, fristelser og faldgruber”.

Evaluering af projekt “Kvinder på vej” – et innovativt projekt, der skal vise nye veje for flygtninge-/indvandrerkvinders vej til job og aktørernes indsats på det arbejdsmarkeds- og familiepolitiske område. FLORIS Consult har bidraget med indledende kortlægning af behov og udfordringer, forskellige typer procesevaluering undervejs i projektet og en summativ evaluering. 

Evaluering af projekt “Navigators” – et udviklingsprojekt for ledige seniorer. Evalueringen omfatter dels procesevaluering med fokus på selvledelse i lære- og udviklingsprocesser og en afsluttende evaluering med anbefalinger til videreudvikling af indsatsen for seniorer. 

Coaching af ansatte undervisere og administrative medarbejdere i forbindelse med karriereudvikling og -planlægning.
Projektdesign og sparring til et udviklingsprojekt.
Oplæg og proces til rådgivere og sagsbehandlere i kommuner og foreninger om “Vejledning af mennesker med særlige behov”.
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.