Eksempler på opgaver

Elite Miljø A/S: Sikker kommunikation
Rengøringsvirksomheden Elite Miljø gennemførte i perioden 2009-2012 udviklingsprojektet "Sikker kommunikation i Elite Miljø A/S". Projektet havde fokus på skriftlige og visuelle metoder, der fremmer sikker kommunikation i virksomheden mellem ledelse og medarbejdere. Projektet gennemførtes med støtte fra Forebyggelsesfonden.

Elite Miljø har godt 2.000 medarbejdere, hvoraf ca. 65 % har anden etnisk baggrund end dansk og ca. 80 % ingen eller kort uddannelsesbaggrund. Ca. 70 % af medarbejderne arbejder alene og har stort set kun kontakt til kundens ansatte samt nærmeste leder i Elite Miljø. Kommunikations- og kontaktfladerne er qua jobbets og branchens særlige karakteristika meget tynd. Effektiv tovejskommunikation mellem medarbejdere og ledelse er derfor afgørende for at skabe gode resultater til kunderne og give medarbejderne en sikkerhed i kommunikationen og på jobbet.

Både arbejdssteder og arbejdsopgaver er forskellige, og stiller forskellige krav til medarbejderne. Men en ting er sikkert: Virksomheden forventer, at medarbejderne kan læse og forstå skriftlige instruktioner og informationer, som er nødvendige for udførelsen af det aftalte arbejde. Om de faktisk kunne honorere disse forventninger, vidste virksomhedens ledelse ikke inden projektets start.

Elite Miljø satte derfor fokus på den skriftlige kommunikation fra ledelse til medarbejdere og fra medarbejdere til ledelse og ønskede med projektet at komme medarbejderne i møde med mere tilgængelig skriftlig kommunikation.

Projektet indledtes med afdækning af praksis med skriftlig kommunikation mellem Elite Miljø, kunder og medarbejdere. På baggrund af afdækningen udvalgte Hovedsamarbejdsudvalget og ledelsen i Elite Miljø 10 udviklingsområder, indenfor hvilke der blev udviklet og afprøvet konkrete redskaber. Det drejer sig fx om kortfilm med arbejdsinstruktioner, tablet på rengøringsvognen, en vejledning i at skrive gode tekster, ordliste med billeder og tekst, nye og lettilgængelige arbejdsplaner samt introduktionsmateriale til nye medarbejdere. Se evalueringsrapport.

Niels Brock, Copenhagen Business College: Virksomhedsportrætter
Niels Brock, Copenhagen Business College, har i 2006 og 2007 gennemført et større udviklingstiltag, "Kompetencecenter Storkøbenhavn" med fokus på medarbejderudvikling på mindre og mellemstore virksomheder i det storkøbenhavnske område. Niels Brock er udvalgt af Undervisningsministeriet til at være en af 15 institutioner der skal være hovedaktør i udviklingsprogrammet, "Kompetencecentre i lærende regioner".

FLORIS Consult har bl.a. bidraget med udarbejdelse af virksomhedsportrætter for en lang række forskellige virksomheder og organisationer – fx Københavns Stilladsudlejning, Lærernes Indkøbscentral – Varehuset Herlev, inco Danmark A.m.b.a., Dachser-Haugsted Air&Sea Logistics A/S, Kræftens Bekæmpelse, SAS, SCA Packaging Denmark - Emballageservice, Plejecentret Plejebo, Øselsgården, Finansforbundet og Patienthotellet Torshavn.

Aarhus Universitet: Vejledning
Der er i disse år et tydeligt fokus på forskellige former for vejledning i universitetsuddannelserne og på universitetslærernes undervisningskompetencer. Center for UndervisningsUdvikling ved Aarhus Universitet har i 2006 og 2007 gennemført et udviklingsarbejde om mentorvejledning som en studie- og læringsorienteret vejledningsform og gruppevejledning som en undervisningsform, der skal udvikle samarbejds- og netværkskompetencer hos de studerende.

FLORIS Consult har sammen med professor Hanne Leth Andersen udarbejdet publikationen "Gruppe- og mentorvejledning: praksis og perspektiver" og gennemført forskellige seminarer for de videnskabelige medarbejdere om vejledningsformer ved universitetet, vejledning og vejledningsprocesser på gruppeniveau og mentorrollen i universitetsuddannelser.

Københavns Ældrepleje: Medarbejderudvikling
FLORIS Consult har bidraget til to større udviklingsprojekter inden for Københavns ældrepleje.

Projekt "Personaleudvikling i Københavns Ældrepleje" har haft fokus på uddannelsesplanlægning på arbejdspladsen samt intern og ekstern læring på 2 hjemmeplejeenheder og 2 plejehjem. Der har i projektperioden været gennemført en afdækning af behov på organisations- og medarbejderniveau, etableret netværksseminarer og netværksaktiviteter på tværs af arbejdspladserne, etableret vejledningshjørner på arbejdspladserne, udgivet 7 publikationer, udarbejdet forskellige formidlingstiltag og igangsat et omfattende udviklingsarbejde i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Udviklingsprojektet er gennemført i perioden august 2001 til udgangen af 2003 og har været forankret i VUS Kontakt, København. Projektet er støttet økonomisk af EU´s Socialfond samt de medvirkende arbejdspladser. 70% af medarbejderne på arbejdspladserne har via projektet deltaget i eksterne og interne læringsaktiviteter. Igennem projektet er også udviklet forskellige nye metoder, fx en personlig læringskontrakt, talenbank og læring/vidensdeling på gruppe- og afdelingsmøder.

FLORIS Consult har varetaget koordinerende projektledelsesopgaver på tværs af arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner samt myndigheder, behovsafdækning på organisaions- og medarbejderniveau, proceskonsulentopgaver, ekstern formidling samt tekstforfatter på forskellige publikationer i forløbet.

Projekt "Fyrtårnet" gennemførtes i perioden 2003 – 2005 af Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune for 4 hjemmeplejeenheder og 4 plejehjem – og i alt 1058 medarbejdere.

Projektet har taget afsæt i koncept og erfaringer fra ovennævnte projekt – med bl.a. behovsafdækning via virksomhedsportrætter og spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne, halvårlige uddannelsesplanlægningsrunder, netværksseminarer og –aktiviteter i 2 arbejdspladsnetværk, vejledningshjørner mv.. I alt 650 medarbejdere deltog i forskellige læringsaktiviteter.

FLORIS Consult har i et samarbejde med VUS Kontakt bidraget med konsulentbistand til uddannelsesplanlægning, iværksættelse af eksterne og interne læringsaktiviteter og netværksaktiviteter.

Københavns Universitet: Analyser og procesrådgivning
I de senere år har der været et voksende fokus på kompetenceaspektet i uddannelserne. Også på universitetsområdet er dette fokus tydelig i Universitetsloven, det europæiske samarbejde på universitetsområdet og ikke mindst i efterspørgselen fra aftagere og studerende. Det humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet reagerede på denne udfordring ved at igangsætte et stort udviklingsarbejde med kompetencebeskrivelser af de humanistiske uddannelser.

FLORIS Consult har i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet udarbejdet "Kompetencelandskabet – oplæg til arbejdsproces for kompetencebeskrivelser af de humanistiske uddannelser" som det første skridt i et længerevarende udviklingsarbejde – og har ageret som sparringspartner i det videre arbejde. Rapporten kan du læse her.

Dansk Industri og CO-Industri: Procesrådgivning, konceptudvikling og undervisning
Danske virksomheder deltager i stigende omfang i et kapløb om at blive blandt de bedste. Det er en nødvendighed i en tid med voksende udenlandsk konkurrence. Projektet "Virksomheder i netværk" tager sit udgangspunkt i, at virksomhedernes vilkår i øget omfang vil være præget af informationsteknologiens muligheder, af globalisering og af netværksdannelse. Resultatet vil blive et tættere samarbejde med kunder, leverandører, egne datter-selskaber og andre partnere i både Danmark og udland. I projektet har de medvirkende virksomheder arbejdet med nye organisationsformer og nye kompetencer – med det formål at øge virksomhedernes evner til at arbejde i netværk. I disse processer har FLORIS Consult sammen med Instittuttet COOL været konsulent for virksomhederne Coloplast A/S Thisted, Kamstrup A/S og B&O Medicom A/S. Projektet var initieret af Dansk Industri og CO-Industri og støttet med midler fra EU´s Socialfond.

Fagforbundet KAD: Vejledning
"KAD´s vejledningstjeneste" var titlen på et udviklingsarbejde i Kvindeligt Arbejderforbund – der omfattende udviklingsarbejde, forskning og efteruddannelse. FLORIS Consult gennemførte i samarbejde med Instituttet COOL i 2002-2003 en forundersøgelse med et "indblik" i KAD´s erfaringer fra vejledning af medlemmer og et "udblik" til andres erfaringer med at udbyde og bruge netbaserede kompetencetjenester. Desuden bidrog FLORIS Consult med forskellige procesaktiviteter og udarbejdelse af inspirations- og undervisningshæftet "Glimt fra hverdagens vejledning" i 2004.

Udskriv siden
FLORIS Consult
Kålagervej 28
2300 København S
22 90 97 41
floris@florisconsult.dk
www.florisconsult.dk